RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: FINE HOMES HOLDING, S.L. (en endavant, SIR)

NIF: B66643636

Adreça postal: Passeig de Gràcia, 41, 2º-1ª, 08007 Barcelona, España

Correu electrònic: rgpd@barcelona-sir.com

FINE HOMES HOLDING, S.L. (en endavant, SIR), com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

EMPRESES VINCULADES AL GRUP T&T FINE HOMES HOLDING, S.L.

DENOMINACIÓ SOCIAL

ADREÇA SOCIAL

NIF

FINE HOMES HOLDING, S.L.

Passeig de Gràcia 41, 2º – 1ª, 08007 Barcelona (España)

B66643636

MC COSTA BRAVA, S.L.

Avenida Castell d’Aro 24, 17250 Platja d’Aro (Girona, España)

B63592711

T&T FINE HOMES BARCELONA, S.L.

Passeig de Gràcia 41, 2º – 1ª, 08007 Barcelona (España)

B55103568

FINALITAT DEL TRACTAMENT

– Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

– Trametre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

– Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari.

– Utilitzar les seves dades per contactar-, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

– Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

– Les dades de clients i / o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

– Seguretat de les instal·lacions a través d’un sistema de videovigilància.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a rgpd@barcelona-sir.com

D’acord amb la LSSICE, SIR no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de SIR, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de SIR. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que SIR realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

– L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

– En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de SIR iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

– La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

SIR no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. D’altra forma, SIR sol·licitarà consentiment previ a l’Usuari. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de SIR.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Como usuario-interesado, puede solicitar el ejercicio de los siguientes derechos ante SIR presentando un escrito a la dirección postal del encabezamiento o enviando un correo electrónico a rgpd@barcelona-sir.com, indicando como Asunto: “RGPD, Derechos afectado”, y adjuntando fotocopia de su DNI o cualquier medio análogo en derecho, tal y como indica la ley.

DERECHOS

– Derecho de acceso: permite al interesado conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.

– Derecho de rectificación o supresión: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos.

– Derecho de cancelación: permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos.

– Derecho de oposición: derecho del interesado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.

– Limitación del tratamiento: conlleva el marcado de los datos personales conservados, con la finalidad de limitar su futuro tratamiento.

– Portabilidad de los datos: facilitación de los datos objeto de tratamiento al interesado, a fin de que éste pueda transmitirlos a otro responsable, sin impedimentos.

– Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte significativamente.

Como usuario, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento.

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haberse visto vulnerados sus derechos con relación a la protección de sus datos (agpd.es).

INFORMACIÓ ADICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

– Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web

– Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web

– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de SIR, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part.

 

VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb els únics fins indicats en l’apartat de finalitats de la present política de privacitat i/o a petició d’autoritats públiques.

Disposem de circular informatiu a petició dels interessats que la sol·licitin i d’un logotip de zona videovigilada ubicat en lloc previ a la càmera i prou visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic de què es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.

El sistema de gravació s’ubicarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges obtingudes accedirà només la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació.

 

XARXES SOCIALS

Els informem que SIR pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de SIR es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

SIR tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que SIR consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, SIR es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de SIR, podent enviar informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, SIR quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

LLENGUA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

 

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de www.barcelona-sothebysrealty.com / www.costabrava-sothebysrealty.com / rrhh@barcelona-sir.com, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. El informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SIR es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre SIR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts.