VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Identiteit: FINE HOMES HOLDING, S.L. (hierna: heer)

NIF: B66643636

Adres: Passeig de Gràcia, 41, 2º-1ª, 08007 Barcelona, España

E-mail: rgpd@barcelona-sir.com

FINE HOMES HOLDING, S.L. (hierna SIR), als verantwoordelijke voor de Website, in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en andere geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, en door Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), informeert u dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd, van een technisch en organisatorisch karakter hebben, om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te garanderen en te beschermen.

BEDRIJVEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE T&T FINE HOMES HOLDING, S.L. GROEP

BEDRIJFSNAAM

BEDRIJFSADRES

NIF

FINE HOMES HOLDING, S.L.

Passeig de Gràcia 41, 2º – 1ª, 08007 Barcelona (Spain)

B66643636

MC COSTA BRAVA, S.L.

Avenida Castell d’Aro 24, 17250 Platja d’Aro (Girona, Spain)

B63592711

T&T FINE HOMES BARCELONA, S.L.

Passeig de Gràcia 41, 2º – 1ª, 08007 Barcelona (Spain)

B55103568

DOEL VAN DE BEHANDELING

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het uitvoeren van de noodzakelijke commerciële en administratieve procedures met de webgebruikers;

– Om reclame-commerciële communicatie te verzenden via e-mail, fax, sms, mms, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, in het geval dat de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het elektronisch verzenden van commerciële communicatie door zich te abonneren op de NIEUWSBRIEF;

– Om te reageren op vragen en/of om door de Gebruiker gewenste informatie te verstrekken;

– Om de levering van door de Gebruiker gecontracteerde of onderschreven diensten en/of producten uit te voeren;

– De gegevens gebruiken om zowel elektronisch als niet-elektronisch contact met u op te nemen om uw mening over de dienstverlening te verkrijgen en,

– Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen, belangrijke ontwikkelingen in het privacybeleid, juridische mededeling of cookiebeleid;

– Analyse van profielen en bruikbaarheid uitvoeren;

– De gegevens van klanten en/of leveranciers worden, binnen de contractuele relatie die hen verbindt met de verantwoordelijke persoon, behandeld in overeenstemming met de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die nodig zijn onder de huidige regelgeving;

– Faciliteitsbeveiliging via een videobewakingssysteem.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door te schrijven naar rgpd@barcelona-sir.com met als onderwerp ‘Afmelden’.

Volgens de LSSICE brengt SIR geen SPAM in de praktijk en verzendt daarom geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of geautoriseerd door de Gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in alle communicatie die u van SIR ontvangt de mogelijkheid om zijn toestemming voor het ontvangen van onze communicatie in te trekken.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan beschreven, behalve op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk vereiste.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie met ons of totdat u gebruik maakt van uw recht op annulering of verzet, of beperking van de behandeling. We zullen bepaalde persoonlijke identificatie- en verkeersgegevens echter maximaal 2 jaar bewaren voor het geval dit vereist is door de rechters en gerechtshoven of om interne acties te ondernemen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de website.

Zij zal niet onderworpen zijn aan besluiten op basis van geautomatiseerde behandelingen die gevolgen hebben voor uw gegevens.

LEGITIMERING VAN DE BEHANDELING

De wettelijke basis voor de behandeling van de gegevens is uw gegeven toestemming voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden, die wordt gevraagd op het moment dat u het overeenkomstige vakje aanvinkt bij het verzamelen van uw gegevens.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid betekent dat het onmogelijk is om u te abonneren op, te registreren of informatie te ontvangen over de producten en diensten van de Aanbieder.

In gevallen waarin er een voorafgaande contractuele relatie tussen de partijen bestaat, zal de legitimiteit voor de ontwikkeling van administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving het voorafgaande bestaan van de commerciële relatie tussen de partijen zijn.

COMMUNICATIE

Eventuele verzonden communicatie wordt opgenomen in de informatiesystemen van SIR. Door het aanvaarden van deze voorwaarden, bepalingen en beleid geeft Gebruiker er uitdrukkelijk toestemming voor dat SIR de volgende activiteiten en/of handelingen uitvoert, tenzij Gebruiker anders aangeeft:

– Het verzenden van commerciële en/of promotionele communicatie op welke manier dan ook om de Gebruikers te informeren over de activiteiten, diensten, promoties, advertenties, nieuws, aanbiedingen en andere informatie over de diensten en producten die verband houden met de activiteit.

– In het geval dat de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het elektronisch verzenden van commerciële communicatie door zich te abonneren op de NIEUWSBRIEF, zal het verzenden van dergelijke communicatie langs elektronische weg de Gebruikers informeren over de activiteiten, diensten, promoties, advertenties, nieuws, aanbiedingen en andere informatie over de diensten en producten van SIR die gelijk of vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk het voorwerp waren van een contract of interesse van de Gebruiker.

– Het bewaren van de gegevens gedurende de perioden voorzien in de toepasselijke bepalingen.

OFFICIËLE COMMUNICATIEMIDDELEN

We informeren de gebruiker dat de middelen die het bedrijf mogelijk maakt om te communiceren met klanten en andere betrokkenen de bedrijfstelefoon, zakelijke mobiele telefoons en zakelijke e-mail zijn.

Als u persoonlijke informatie verzendt via een ander communicatiemiddel dan aangegeven in deze sectie, is het BEDRIJF vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die beschikbaar zijn voor het betreffende middel.

ONTVANGERS VAN CESSIES OF OVERDRACHTEN

SIR voert geen gegevensoverdracht of communicatie uit, noch binnen, noch buiten de EU. In ieder ander geval zal SIR voorafgaande toestemming van de Gebruiker vragen. De Aanbieder zal alleen informatie verstrekken aan de veiligheidstroepen en -instanties onder gerechtelijk bevel of op grond van de verplichting uit hoofde van een wettelijke norm, onverminderd de mogelijkheid om uw account te blokkeren of te annuleren als er aanwijzingen zijn voor het plegen van enig misdrijf door de gebruiker. . De verstrekte informatie is op dit moment alleen beschikbaar voor de aanbieder.

De informatie die u zowel via deze website als via de applicatie aan ons verstrekt, wordt gehost op de servers van SIR.

RECHTEN VAN GEÏNTERESSEERDE PERSONEN

Als geïnteresseerde gebruiker kunt u bij SIR de uitoefening van de volgende rechten aanvragen door een brief in te dienen op het postadres in de kop of door een e-mail te sturen naar rgpd@barcelona-sir.com, met als onderwerp: “RGPD, getroffen Rechten”, en het bijvoegen van een fotokopie van uw DNI of een soortgelijk wettelijk middel, zoals aangegeven door de wet.

Rechten:

– Recht op toegang: biedt de geïnteresseerde partij de mogelijkheid kennis te nemen van en informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die voor behandeling zijn ingediend.

– Recht op rectificatie of eliminatie: maakt het mogelijk om fouten te corrigeren en de gegevens aan te passen die onnauwkeurig of onvolledig blijken te zijn.

– Herroepingsrecht: maakt het mogelijk om gegevens die ontoereikend of buitensporig blijken te zijn, te verwijderen.

– Recht van verzet: recht van de belanghebbende om de verwerking van zijn persoonsgegevens niet uit te voeren of deze te staken.

– Beperking van de behandeling: het betreft het markeren van de bewaarde persoonlijke gegevens, met als doel de toekomstige behandeling ervan te beperken.

– Overdraagbaarheid van de gegevens: het faciliteren van het te behandelen dataobject aan de belanghebbende, zodat deze deze zonder belemmeringen kan doorgeven aan een andere verantwoordelijke.

– Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten (inclusief profielvoorbereiding): het recht om niet het onderwerp te zijn van een besluit op basis van een geautomatiseerde behandeling die gevolgen heeft of aanzienlijke gevolgen heeft.

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd.

Ook heeft u het recht om een claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten mogelijk zijn geschonden met betrekking tot de bescherming van uw gegevens (agpd.es).

EXTRA INFORMATIE

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

De door de verantwoordelijke partij verzamelde gegevens zijn de volgende:

– Dat wat de gebruikers bieden via de verschillende diensten die op de website worden aangeboden

– Dat is opgenomen in de verschillende formulieren die op de website worden aangeboden

– Gegevens verzameld via “cookies” voor de verbetering van de browse-ervaring zoals gerapporteerd in het cookiesbeleid.

Met dit Privacybeleid informeren wij u dat de foto’s die op de website worden geplaatst eigendom zijn van SIR, inclusief die van minderjarigen, waarbij voor het verkrijgen ervan vooraf toestemming is verkregen van ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers door ondertekening de formulieren die daartoe zijn opgemaakt door de centra waarvan de minderjarigen deel uitmaken.


CAMERA BEWAKING

Bij sommige verkooppunten worden afbeeldingen gemaakt voor de enige doeleinden die zijn aangegeven in het doelgedeelte van dit privacybeleid en/of op verzoek van overheidsinstanties.

We beschikken over een informatief pamflet ter beschikking van de geïnteresseerde partijen die erom vragen, en een logo voor een videobewaakte zone dat zich op een plaats vóór de camera bevindt en voldoende zichtbaar is om aan te geven dat de plaats een video-onderzochte instelling is.

De beelden die door de camera’s worden vastgelegd, zullen beperkt blijven tot de betreffende openbare instelling. Er worden geen beelden van de openbare weg gemaakt, afgezien van een minimale toegangsstrook tot het etablissement.

Het opnamesysteem wordt in een bewaakte of beperkte toegangsruimte geplaatst. De verkregen beelden zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde persoon en worden gedurende een periode van maximaal één maand vanaf de opname bewaard.


SOCIALE NETWERKEN

Wij informeren u dat SIR mogelijk aanwezig is op sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd over mensen die volgers worden op sociale netwerken (en/of een verbinding of verbindingsactie uitvoeren via sociale netwerken) van de officiële SIR-pagina’s wordt beheerst door deze sectie, evenals door die voorwaarden. van gebruik, privacybeleid en toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval passend is en eerder door de gebruiker is aanvaard.

SIR zal uw gegevens verwerken met als doel uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over activiteiten, producten of diensten van de aanbieder, evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van de sociale netwerken toestaat.

Het publiceren van inhoud is verboden:

– Die naar verluidt onwettig zijn op grond van nationale, gemeenschaps- of internationale regelgeving of die activiteiten uitvoeren die zogenaamd onwettig zijn of in strijd zijn met de beginselen van goede trouw.

– Die de fundamentele rechten van mensen bedreigen, een gebrek aan beleefdheid in het netwerk, irriteren of negatieve meningen kunnen genereren bij onze gebruikers of derden en in het algemeen welke inhoud dan ook die SIR ongepast acht.

– En die in het algemeen in strijd zijn met de beginselen van legaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de privacy, consumentenbescherming en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Op dezelfde manier behoudt SIR zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving van de website of het sociale netwerk van het bedrijf, de inhoud die als ongepast wordt beschouwd, te verwijderen.

Communicatie die via sociale netwerken wordt verzonden, wordt opgenomen in een bestand dat eigendom is van SIR, die u interessante informatie kan sturen.

In dit privacybeleid vindt u meer informatie en kunt u de bedrijven raadplegen die deel uitmaken van onze groep.

In ieder geval zal SIR, als u persoonlijke informatie via het sociale netwerk verzendt, worden vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op dit platform, en de gebruiker moet, indien hij deze wil weten, de overeenkomstige bijzondere voorwaarden raadplegen van het netwerk in kwestie.

 

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De Aanbieder heeft alle technische en organisatorische maatregelen en alle beschermingsniveaus getroffen die nodig zijn om de veiligheid bij de behandeling van de gegevens te garanderen en om de wijziging, het verlies, de diefstal, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, afhankelijk van de stand van de technologie en de natuur. van de opgeslagen gegevens. Eveneens wordt gewaarborgd dat de behandeling en registratie in dossiers, programma’s, systemen of apparatuur, panden en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid zoals vastgelegd in de vigerende regelgeving.

TAAL

De taal die van toepassing is op dit privacybeleid is Spaans. Daarom zal, in het geval dat er enige tegenstrijdigheid is in een van de versies in andere talen, de Spaanse versie prevaleren.


UW CV VERZENDEN

In het geval dat de gebruiker zijn CV indient via www.barcelona-sothebysrealty.com / www.costabrava-sothebysrealty.com / rrhh@barcelona-sir.com, informeren wij u dat de verstrekte informatie zal worden behandeld om u deelnemer te maken aan de eventuele bestaande selectieprocessen, waarbij een analyse wordt uitgevoerd van het profiel van de sollicitant om de beste kandidaat voor de vacature van de Verantwoordelijke te selecteren. Wij informeren u dat dit de enige officiële procedure is om uw CV te accepteren. CV’s die via een andere procedure zijn ingediend, worden dus niet geaccepteerd. Indien er sprake is van een wijziging in de gegevens, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door te geven, zodat uw gegevens goed actueel blijven.

De gegevens worden maximaal één jaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd, waarbij volledige eerbiediging van de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, zowel bij de behandeling als bij de daaropvolgende vernietiging. In die zin verzoeken wij u, na de bovengenoemde deadline, en als u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocessen van de Verantwoordelijke, uw CV opnieuw te versturen.

De gegevens kunnen worden verwerkt en/of meegedeeld aan de bedrijven die lid zijn van onze groep tijdens de bewaring van uw CV en voor dezelfde doeleinden die eerder zijn gerapporteerd.


WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

SIR behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

WETGEVING

Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen SIR en de Gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze Website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen.